Board Of Management

PRESIDENT

Shri. S. H. Koujalagi, B.Com., L.L.B., Ex-M.P.Bailhongal-591 102

VICE PRESIDENT

Shri. S. S. Belagavi,Shivaganga, 40, Vishveshwar Nagar, HUBLI.

Shri. B. S. Tatavati, B.A.Bailhongal-591102 Dist.: Belgaum.

BOARD OF MANAGEMENT

NAME DESIGNATION
Dr. Prabhakar B. Kore Chairman
Shri Ashok G. Bagewadi Vice – Chairman
Shri Mahantesh M. Kavatagimath Member
Shri Amit P. Kore Member
Shri Shrishailappa Channappa Metgud Member
Shri Jayanand M. Munavalli Member
Shri Shankaranna Ishwarappa Munavalli Member
Shri Basavaraj R. Patil Member
Dr. Vishwanath I. Patil Member
Shri Y. S. Patil Member
Shri Anil Vijayabasappa Patted Member
Dr. Virupaxi S. Sadhunavar Member
Shri Shivanand D. Shiragave Member
Dr. M. T. Kurani Member
Dr. Sudha A Raddi Member
 

SECRETARY

Dr. B.G. Desai

CO-ORDINATOR

Dr. (MRS.) Peethi Karan Dodwad, M.D.S KLE English Medium School

Dr. B.C. Bannur, M.Com., Ph.D